Hållbarhetspolicy för destinationsutvecklings-
bolaget Idre AB, DIAB

Hållbarhetspolicy för DIAB. Version 3.0

Nutid – framtid – hållbarhet

Bakgrund
DIABs hållbarhetsengagemang bygger på våra delägares och medarbetares personliga och företagsmässiga engagemang för hållbarhet. Krav från nuvarande och blivande kunder/gäster kommer också att kräva hållbara produkter/tjänster och en utveckling av hållbarhetsarbetet. Detta uttrycks tydligt i den handlingsplan som beslutats i DIABs styrelsen.

”Förstudien har också haft fokus på framtida krav och möjliga lösningar. Att undvika frestelsen att se framåtskridande som enbart en förlängning av den pågående utveckling som lett fram till dagens förhållande. Inte minst gäller ambitionen hållbarhetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet.”

Gemensamt hållbarhetsarbete i tre dimensioner

Se regeringens ”Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring”. ”Hållbarhet i alla tre dimensionerna – miljömässig, social och ekonomisk – är viktigare än någonsin tidigare och utgör grunden för denna strategi.”
DIAB och de olika delägarna arbetar för att förverkliga denna strategi i alla tre dimensionerna.

De olika anläggningarna har olika profil, ambitioner och handlingsplaner när det gäller hållbarhet. Gemensamt är att alla inser nödvändigheten av målmedvetenhet, tydlighet och utveckling. Man inser att vårt verksamhetsområdes har utomordentligt goda förutsättningar för detta.

Konkret har DIAB och dess delägare enats om följande gemensamma utgångspunkter för hållbarhetsarbete.

Miljömässigt – åtager vi oss

 • att följa gällande miljölagstiftning och strävar efter att hela tiden förbättra vårt miljöarbete, inspirerade av strategin för hållbar turism och FN´s globala mål.
 • att eftersträva att använda miljömärkta produkter i våra verksamheter och använda så lite miljöfarliga ämnen som möjligt.
 • att ställa miljökrav på våra samarbetspartners och leverantörer.
 • att sträva efter att minska våra företags energiförbrukning och mängden avfall samt hitta effektivare och miljövänligare alternativ.
 • att engagera och utbilda våra medarbetare för att ständigt bli bättre i vårt hållbarhetsarbete.
 • att samarbeta kring miljövänligare transporter till och inom destinationen för att minska bilkörningen.
 • att verka för ett utvecklat lokalsamhälle, med en god service och ett trevlig utbud för lokalbefolkningen.
 • att skapa förutsättningar genom anställningar att bo och verka i Idreområdet.
 • att återvinna och sopsortera så långt det är möjligt att ta hand om miljöfarligt avfall.
 • att ställa oss positiv till praktik för att få in fler unga i arbetslivet.

Socialt och ekonomiskt – åtager vi oss att arbeta för en utveckling av

 • kommunikation (vägar, kollektivtrafik, flyg mm)
 • offentlig service
 • privat service
 • bostadsutveckling
 • kompetensbehov, nuvarande och framtida
 • utbildning
 • FoU
 • ledutveckling

Hållbarhetsarbetet skall vara kontinuerligt och ske i en takt som tar hänsyn till de tre dimensionerna i hållbarhetsarbetet. Exempel på gemensamma projekt återfinns DIABs handlingsplan: DIAB åtager sig att DIABs handlingsplaner om hållbarhet implementeras och kommuniceras till företaget olika intressenter. DIABs delägare kommunicerar sina egna handlingsplaner enligt egen plan till respektive anläggnings intressenter.

220411
Destinationsutveckling Idre AB